loadingimg

Wczytuję dane...

OFERTA SKLEPU

Pełny asortyment naszego sklepu

    KLIKNIJ TUTAJ 

Producenci

Wyświetl produkty wybranego producenta:

Waluty

Wyświetl ceny w sklepie w wybranej walucie:
Prosument - ogólno polskie dotacje do oze

Kończą się środki na dofinasowanie Kolektorów słonecznych z NFOŚiGW

Dofinansowania NFOŚiGW

 

Od czerwca 2010 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił program dopłat do kredytów bankowych na zakup i montaż kolektorów słonecznych.

Do programu przystąpiły następujące banki:
Bank Ochrony Środowiska S.A. (
www.bosbank.pl)
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze (
www.bankbps.pl)
Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze (
www.gbw.com.pl)
Mazowiecki Bank Regionalny S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze (
www.mrbank.com.pl)
Krakowski Bank Spółdzielczy (
www.kbsbank.com.pl)
Warszawski Bank Spółdzielczy (
www.bank-wbs.pl)

Do programu przystąpił także Bank Credit Agricole (www.credit-agricole.pl)

Procedura uzyskania kredytu z dopłatą NFOŚiGW

 

1. Należy zgłosić się do banku z wnioskiem o udzielenie kredytu na zakup i montaż instalacji solarnej oraz wnioskiem o dopłatę z NFOŚiGW na spłatę 45% kapitału kredytu
2. Otrzymany kredyt można przeznaczyć na sporządzenie projektu, zakup kolektorów i niezbędnej aparatury oraz montaż instalacji
3. Warunkiem uzyskania 45% dopłaty jest przeprowadzenie odbioru technicznego gotowej instalacji przez uprawnionego do tego wykonawcę lub inspektora nadzoru budowlanego
4. Po przeprowadzeniu odbioru technicznego, wszystkie faktury za wykonanie projektu, zakup i montaż instalacji należy przedłożyć w banku. 

Nasza firma służy klientom pomocą w zakresie skompletowania niezbędnych dokumentów oraz wypełnienia wniosku o dofinansowanie. Dla każdego klienta firma Sunmar przygotowuje profesjonalny, indywidualny projekt instalacji solarnej spełniający wymogi dofinansowań NFOŚiGW, dodatkowo do projektu dołączony jest komplet niezbędnej dokumentacji technicznej. Umawiamy klienta na spotkanie z pracownikiem banku w celu podpisania niezbędnych dokumentów oraz monitorujemy status wniosku w banku.


PROSUMENT OGÓLNOPOLSKIE PROGRAM WSPIERAJĄCY INWESTYCJE Z OZE

Skorzystaj z preferencyjnego finansowania i stwórz przydomową elektrownię

Możesz otrzymać nawet 40 % dotację ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)


Dzięki zainstalowaniu odnawialnych źródeł staniesz się „prosumentem”, czyli równocześnie konsumentem i producentem „zielonej energii”. Zmniejszysz domowe rachunki za energię elektryczną, ponieważ produkować ją będziesz samodzielnie 
z promieniowania słonecznego, wiatru, biomasy. 

Oferta skierowana jest do:

 • osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym albo prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w budowie
 • wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych zarządzających budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi

Przez „dysponowanie” nieruchomością należy rozumieć:
a) prawo własności (w tym współwłasność)
b) użytkowanie wieczyste

Wsparciem finansowym objęte są przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu:

 • małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej 
  lub do produkcji ciepła i energii elektrycznej, na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych:
  - źródła ciepła opalane biomasą - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt
  - pompy ciepła - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt
  - kolektory słoneczne - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt
  - systemy fotowoltaiczne - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp
  - małe elektrownie wiatrowe - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe
  - mikrokogeneracja - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe

Dopuszcza się zakup i montaż instalacji równolegle wykorzystującej:

 • więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub
 • więcej niż jedno odnawialne źródło ciepła w połączeniu ze źródłem (źródłami) energii elektrycznej

przeznaczonej dla jednego budynku mieszkalnego, o ile jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione.

Nabór wniosków od 24.04.2015 r. we wszystkich oddziałach BOŚ Banku.

Więcej informacji o warunkach uzyskania dofinansowania w programie „Prosument” na www.nfosigw.gov.pl.

Dofinansowanie w formie kredytu wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia, w tym:

 • w formie dotacji:
  a) dla instalacji do produkcji ciepła (za wyjątkiem kogeneracji):
  - do 20% dofinansowania w roku 2015 
  - do 15% dofinansowania po roku 2015 
  b) dla instalacji do produkcji energii elektrycznej (w tym mikrokogeneracji):
  - do 40% dofinansowania w roku 2015
  - do 30% dofinansowania po roku 2015

W przypadku instalacji wykorzystujących więcej niż jedno odnawialne źródło energii udział procentowy dofinansowania w formie dotacji ustalany jest jako średnia ważona udziałów procentowych określonych powyżej odpowiednio do rodzaju instalacji, proporcjonalnie do ich mocy znamionowej.

 • w formie kredytu preferencyjnego o:
  - oprocentowaniu w wysokości 1% w skali roku
  - okresie kredytowania do 15 lat

Okres kredytowania uzależniony jest od:

 • okresu gwarancji jakości na główne elementy instalacji wystawionej przez Producenta
 • faktu wystawienia przez inny bank na zlecenie Wykonawcy oraz Producenta gwarancji bankowych na rzecz banku kredytującego
 • formy zabezpieczenia kredytu

Okres kredytowania do 5 lat  

 • gwarancja jakości wykonania Producenta na okres min. 5 lat
 • rękojmia wykonawcy na okres nie krótszy niż 3 lata

Okres kredytowania przekraczający 5 lat i nie dłuższy niż 10 lat

 • gwarancja jakości Producenta na okres min. 5 lat
 • rękojmia Wykonawcy na okres nie krótszy niż 3 lata
 • gwarancja bankowa Producenta na okres 5 lat
 • gwarancja bankowa Wykonawcy na okres 5 lat

W przypadku braku gwarancji bankowych Producenta i/lub Wykonawcy, Bank dopuszcza inne formy zabezpieczenia takie jak: kaucja (na cały okres kredytowania), zastaw rejestrowy na lokatach, cesja wierzytelności z rachunku bankowego z blokadą środków, poręczenie osoby trzeciej o dobrej kondycji finansowej, zastaw rejestrowy na płynnych aktywach, w szczególności na papierach wartościowych.

Okres kredytowania przekraczający 10 lat i nie dłuższy niż 15 lat

 • gwarancja jakości Producenta na okres min. 5 lat
 • rękojmia Wykonawcy na okres nie krótszy niż 3 lata
 • poręczenie osoby trzeciej o dobrej kondycji finansowej wraz z oświadczeniem o poddanie się egzekucji na cały okres kredytowania
 • gwarancja bankowa Producenta minimum na okres 5 lat
 • gwarancja bankowa Wykonawcy minimum na okres 5 lat

W przypadku braku gwarancji bankowych Producenta i/lub Wykonawcy Bank dopuszcza inne formy zabezpieczenia takie jak: kaucja, ubezpieczenie efektywności pracy instalacji fotowoltaicznej, zastaw rejestrowy na lokatach, cesja wierzytelności z rachunku bankowego z blokadą środków, zastaw rejestrowy na płynnych aktywach, w szczególności na papierach wartościowych.
 
Bankowa gwarancja należytego wykonania zobowiązania z tytułu gwarancji jakości wymagana będzie od Producentów na kwotę 10 % wartości urządzeń oferowanych  w ramach programu „Prosument” – minimum 500 tysięcy PLN.
Bankowa gwarancja należytego wykonania zobowiązania z tytułu rękojmi wymagana będzie odWykonawców na kwotę 10% montowanych w ramach Programu Prosument instalacji - minimum 150 tysięcy PLN. 

Więcej informacji o warunkach uzyskania dofinansowania w programie „Prosument” na www.nfosigw.gov.pl.

Ważna informacja
Przepisy ustawy o odnawialnych źródłach energii, dotyczące stałej ceny jednostkowej za zakup energii elektrycznej  nie mają zastosowania do instalacji oddanych do użytkowania do 31 grudnia 2015 r. Inwestorzy, którzy skorzystają z pomocy publicznej poprzez uzyskanie dofinansowania w formie dotacji, już dziś mogą zgodnie z Prawem Energetycznym sprzedawać nadwyżki do sieci po cenach równych 80 % średniej ceny rynkowej. Od stycznia 2016 r. zgodnie z ustawą o OZE będą uzyskiwać 100 % tej ceny oraz korzystać z zasady net-meteringu (rozliczania różnic energii z operatorem w okresach półrocznych). 
Więcej informacji na www.nfosigw.gov.pl.

Nabór wniosków od 24.04.2015 r. we wszystkich oddziałach BOŚ Banku.

KROK 1 POZYSKANIE KREDYTU

Do ubiegania się o kredyt wraz z dotacją potrzebne Ci będą:

 • zaświadczenie o dochodach, lub inne dokumenty dotyczące źródła i wysokości dochodu pozwalające na dokonanie oceny zdolności kredytowej 
 • wniosek o udzielenie Kredytu wraz z dotacją, zawierający podstawowe informacje o inwestorze 
  i inwestycji
 • projekt instalacji, zawierający w szczególności:

  -schemat przedmiotowej instalacji wraz z licznikiem energii (jeśli instalacja licznika wynika z wymagań określonych w załączniku  „Wymagania techniczne” do programu „Prosument”)
  -opis instalacji wraz z parametrami technicznymi urządzeń (w tym: moc, sprawność, uzysk)
  -kosztorys / harmonogram  rzeczowo-finansowy
  -potwierdzenie przez projektanta spełnienia wymagań programu „Prosument” określonych w załączniku„Wymagania techniczne” dla każdego zastosowanego rodzaju przedsięwzięcia, zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej NFOŚiGW, aktualnym na dzień złożenia wniosku

  sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności instalacyjnej
 • dokumenty potwierdzające zgodności projektowanych urządzeń z odpowiednią normą techniczną
 • dokumenty potwierdzające prawo dysponowania budynkiem mieszkalnym lub budynkiem mieszkalnym w budowie
 • kopia prawomocnego pozwolenia na budowę lub kopia zgłoszenia zamiaru wykonywania budowy lub robót budowlanych z potwierdzonym wpływem przez właściwy organ lub oświadczenie, że do realizacji przedsięwzięcia nie jest wymagane zarówno pozwolenie na budowę, jak i zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych
 • dokumenty służące do oceny dopuszczalności pomocy de minimis – w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną
 • oświadczenie, że wnioskodawca nie uzyskał i nie będzie się ubiegał o dofinansowanie całych lub części kosztów przedsięwzięcia, objętych finansowaniem w ramach programu priorytetowego, z innych środków publicznych
 • dokumenty tożsamości oraz  inne dokumenty wymagane przez Bank lub NFOŚiGW.  


KROK 2 URUCHOMIENIE KREDYTU I WYPŁATY DOTACJI

Warunkiem uruchomienia kredytu i wypłaty dotacji jest:

 • zawarcie umowy kredytu wraz z dotacją
 • przedłożenie przez Kredytobiorcę umowy z wykonawcą zawierającej m.in.:
  -zobowiązanie do montażu instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami producenta
  -potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia przez instalację wszystkich kryteriów programu „Prosument”
  -określenie przez Wykonawcę gwarantowanej wielkości rocznego uzysku energii z instalacji, który to parametr może służyć do weryfikacji działania instalacji poprzez porównanie ze wskazaniami liczników wyprodukowanej energii
  -odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi w okresie 3 lat od daty uruchomienia
 • przedstawienie gwarancji producenta urządzeń wchodzących w skład finansowanej instalacji, której treść powinna obejmować w szczególności:
  -informację na temat nazwy i adresu producenta lub jego przedstawiciela w Polsce
  -oświadczenie dotyczące spełnienia wszystkich wymagań technicznych określonych w programie "Prosument"
  -wskazanie czasu trwania gwarancji, który nie może być krótszy niż 5 lat
  -wskazanie zasięgu terytorialnego ochrony gwarancyjnej, który powinien obejmować obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej
  -określenie uprawnień przysługujących w przypadku stwierdzenia wady – zobowiązanie do usunięcia wady poprzez bezpłatną naprawę lub wymianę urządzenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia wady przez Kredytobiorcę
  -stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających 
  z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej
 • ustanowienie prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu (w przypadku zastawu rejestrowego za prawne ustanowienie zabezpieczenia rozumie się przedstawienie w Banku potwierdzenia złożonego w odpowiednim sądzie wniosku o ustanowienie zastawu rejestrowego wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty)
 • wniesienie prowizji przygotowawczej

 
Po zrealizowaniu przedsięwzięcia należy złożyć w Banku łącznie dokumenty potwierdzające osiągnięcie efektu rzeczowego:

 • protokół potwierdzający końcowy odbiór przedsięwzięcia wraz z potwierdzeniem spełnienia przez przedsięwzięcie wymagań programu określonych w załączniku „Wymagania techniczne” do programu „Prosument” dla każdego zastosowanego rodzaju przedsięwzięcia, zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej NFOŚiGW, aktualnym na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie
 • umowę regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej 
  w instalacji oraz koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (o ile są wymagane)
 • faktury potwierdzające poniesienie kosztów kwalifikowanych (kredyt wypłacany jest bezgotówkowo na podstawie faktur dotyczących kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia)


KROK 3 UTRZYMANIE DOTACJI

By utrzymać dotację należy:

 • utrzymać efekt przedsięwzięcia przez okres nie krótszy niż trzy lata, licząc od dnia jego osiągnięcia, tj. zrealizowania przedsięwzięcia (Okres Trwałości)
 • przekazywać  dane o wielkości produkcji energii ze źródeł odnawialnych zgodnie z warunkami określonymi w umowie o kredyt wraz z dotacją
 • przechowywać wszelkie dokumenty dotyczące kredytu wraz z dotacją oraz realizacji przedsięwzięcia przez okres wymagany prawem dla przechowywania dokumentacji podatkowej, nie krótszy jednak niż 5 lat liczonych od upływu roku kalendarzowego, w którym uzyskano dotację 
 • umożliwić przeprowadzenie przez Bank oraz NFOŚiGW (lub osoby wskazane) kontroli realizacji przedsięwzięcia i kontroli jego trwałości

Nabór wniosków od 24.04.2015 r. we wszystkich oddziałach BOŚ Banku.

Więcej informacji o warunkach uzyskania dofinansowania w programie „Prosument” na www.nfosigw.gov.pl.

 

                                                                         Nowe  możliwości

26 lutego br.  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarł umowę udostępnienia środków z Bankiem Ochrony Środowiska umożliwiającą klientom indywidualnym, wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym pozyskanie dotacji i pożyczek na budowę mikroinstalacji OZE. „ Jesteśmy przekonani, że uruchomienie programu Prosument przyczyni się do szybkiego wzrostu zainteresowania Polaków niewielkimi instalacjami OZE, a w szczególności instalacjami fotowoltaicznymi. Dobrym przykładem może być dynamiczny rozwój rynku kolektorów słonecznych, których zakupy również były wspierane środkami NFOŚiGW.  W tym roku dzięki dopłatom z Funduszu na inwestycję we własną mikroelektrownie słoneczną może się zdecydować ponad 7 tys. rodzin. Jeżeli dodatkowo weźmiemy pod uwagę ostatnie decyzje Sejmu RP, wprowadzające do projektu ustawy o OZE gwarantowane ceny odsprzedaży energii wytworzonej w małych instalacjach OZE, w kolejnym roku powinno dojść do podwojenia tej liczby. W perspektywie trzech-pięciu lat, uwzględniając różne systemy wsparcia i spadające ceny instalacji, liczba nowych mikroelektrowni może sięgać nawet 40-50 tys. rocznie” –  mówi Mariusz Klimczak, prezes Banku Ochrony Środowiska. BOŚ zapowiada, że sprzedaż kredytów z dopłatami na urządzenia wykorzystujące źródła odnawialne do produkcji ciepła i prądu ruszy na początku kwietnia br.

100% wsparcie finansowe na sześć rodzajów mikroinstalacji oze.

Wsparciem finansowym  objęte są zakupy i montaż 6 rodzajów instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii do produkcji energii elektrycznej oraz ciepła i energii elektrycznej na potrzeby istniejących lub budowanych budynków mieszkalnych. Są to panele fotowoltaiczne, małe wiatraki, pompy ciepła, kolektory słoneczne, kotły na biomasę i układy mikrokogeneracyjne (w tym małe biogazownie).
Korzystając z połączenia oferowanych dotacji i preferencyjnych pożyczek, klient bez inwestowania zasobów własnych, od razu może produkować prąd i ciepło z możliwością sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej  do sieci. Zależnie od rodzaju instalacji, klienci mogą liczyć na dotacje w wysokości od 20-40% dofinansowania oraz pożyczki oprocentowane na 1% w skali roku na koszty kwalifikowane. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

Trzy drogi do dofinansowania

Od połowy ub. roku do współpracy z Funduszem zgłaszały się zainteresowane samorządy, które dla swoich mieszkańców ubiegają się o 37,1 mln zł na budowę mikroinstalacji oze. Drugim krokiem do upowszechnienia idei prosumenckiej było zawarcie umów zapoczątkowane we wrześniu ub. roku w Kołobrzegu z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW). Siedem  funduszy wojewódzkich: ze Szczecina, Gdańska, Wrocławia, Lublina, Rzeszowa, Krakowa i Torunia oferują wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym a w niektórych przypadkach także osobom fizycznym, pełne dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji. Łączna wartość dotychczas podpisanych umów z WFOŚiGW to 85 mln zł.
Dzisiaj NFOŚiGW uruchomił trzecią zapowiadaną drogę do pozyskania dofinansowania na prywatne mikroinstalacje – poprzez sieć bankową.

Dlaczego wybrano tylko jeden bank?

Z wyborem banków NFOŚiGW wstrzymywał się do 1 stycznia 2015 r tj. do czasu wejścia w życie ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, która znowelizowała ustawę Prawo ochrony środowiska, umożliwiającą zaproszenie do współpracy wielu banków jednocześnie. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 411 ust. 10 – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej może udostępniać środki finansowe bankom, z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych lub dotacji na wskazane przez siebie programy i przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska. To zapewne zaskoczenie dla rynku, że po zaproszeniu przez NFOŚiGW wielu banków, zrzeszeń i korporacji bankowych, ostatecznie na  współpracę z NFOŚiGW   zdecydował się tylko jeden bank. Okazuje się , że  pomimo wcześniejszych   negocjacji i ustaleń  Funduszu z udziałem przedstawicieli Związku Banków Polskich oraz  wielu  komercyjnych i spółdzielczych banków, na zaproponowane warunki współpracy zdecydował się ostatecznie tylko BOŚ. Jednym z warunków  udział w realizacji programu była deklaracja banku, że dysponuje placówkami bankowymi w każdym województwie do przyjmowania i obsługi wniosków beneficjentów.

Czym różnią się  drogi do pozyskania funduszy na mikroinstalacje oze?

Jedną z zalet współpracy przyszłych inwestorów z placówkami banku jest możliwość indywidualnego wyboru rodzaju i modelu instalacji oraz firmy montażowej na podstawie ofert dostępnych na rynku. „Bank Ochrony Środowiska, kierując się troską o wysokie bezpieczeństwo finansowe wnioskodawców, będzie przykładał szczególną wagę do możliwie najwyższej jakości nabywanych przez klientów i jednocześnie kredytowanych przez bank mikroinstalacji. Mam tu na myśli nie tylko wysoką jakość samych urządzeń, ale i warunki obsługi w ramach serwisu realizowanego już po sprzedaży i montażu instalacji” – dodaje prezes BOŚ Banku.
Podobnie dzieje się we współpracy z funduszami wojewódzkimi, jednakże w tym przypadku usługa ta nie ma charakteru powszechnego – ogólnokrajowego. Obecnie osoby fizyczne mogą skorzystać z pośrednictwa WFOŚiGW w Szczecinie, Olsztynie i Toruniu, natomiast  w przypadku BOŚ banku ze wszystkich placówek w kraju. W grę wchodzą także inne różnice takie jak np. marża bankowa. Została ona określona na bardzo niskim poziomie 1% rocznie od kwoty kredytu pozostałego do spłaty.
Inwestorom zaproponowano   także dopłaty za pośrednictwem samorządów, w których proces zakupu i montażu mikroinstalacji poprzedzony jest wyborem wykonawcy zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Już dzisiaj wiadomo, że obie oferty znalazły swoich zwolenników.

Z PROSUMENTEM ekologia musi się opłacać!

Prosument to program, który poprzez zachęty finansowe ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej. Kupując i instalując jedno lub kilka urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych, przyszli producenci energii zaoszczędzą na rachunkach, a nadwyżkę energii elektrycznej będą mogli sprzedawać do sieci. Dzisiaj możliwa jest już sprzedaż bezpośrednia, bez  obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej.
„Inwestując w produkcję rozproszoną prądu i ciepła ze źródeł odnawialnych, ograniczamy zużycie  paliw kopalnych i  w ten sposób przyczyniamy się do poprawy jakości powietrza. To obecnie priorytet ministra środowiska. Ponadto wspierając finansowo budowę i zakup nowych mikroinstalacji oze, liczymy na ich dalszy rozwój technologiczny, wzrost zatrudnienia i tworzenie nowych miejsc pracy” – powiedziała Małgorzata Skucha, prezes zarządu NFOŚiGW w trakcie podpisywania umowy z bankiem.

Przykład dla inwestora indywidualnego.

Wg szacunkowych obliczeń, koszt instalacji fotowoltaicznej o mocy 3 kWp, która w większości przypadków gospodarstw domowych jest adekwatna do potrzeb energetycznych rodziny wynosi ok. 24 tys. zł. Oferowana 40% dotacja to 9,6 tys. zł. Piętnastoletnia, 1% pożyczka może pokryć pozostałą część kosztów inwestycji -14,4 tys. zł. Przewidywane roczne przychody z zaoszczędzonej energii pobieranej z sieci oraz sprzedaży nadwyżek to ok. 1 tys. zł. Średni czas eksploatacji mikroinstalacji produkujących prąd to 20-25 lat.

800 mln zł na mikroinstalacje produkujące prąd i ciepło.

NFOŚiGW uruchamiając ten program, na który łącznie do 2020 roku przeznaczył 800 milionów złotych, szacuje wymierne efekty ekologiczne. Pośrednio wspiera także rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz liczy na kolejny impuls rynkowy w tym sektorze. Tak bowiem stało się z krajowym rynkiem kolektorów słonecznych, który w ostatnich latach wsparty 45% dopłatami NFOŚiGW, pod względem sprzedaży znalazł się w czołówce europejskich państw.